เข้าร่วมเครือข่ายบุคลากรคุณภาพกับบริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด ประจำร้าน The Cheesecake Factory ประเทศไทย และรับข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานกับเราเป็นคนแรก Upload your resume to be considered by our recruiting team for future positions.

The Cheesecake Factory ได้ทำข้อตกลงกับบริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
(บริษัทในเครือของ Maxim’s Caterers Limited) เพื่อเปิดและบริหารงานร้าน The Cheesecake Factory ในเอเชียแต่เพียงผู้เดียว

*จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

*คำนำหน้า

:

*ชื่อสกุล

:

*อีเมล

:

*เบอร์ติดต่อ

:

ตำแหน่งที่สนใจ

:

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

:

ปีที่เกี่ยวข้องประสบการณ์

:

*เรซูเม่

:

ขนาดไฟล์อัปโหลดสูงสุด: 10MB

ขนาดไฟล์อัปโหลดสูงสุด: 10MB

กรุณาอัปโหลดไฟล์ไม่เกิน 10MB

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) ของ ที ซี เอฟ ฉบับนี้ (“เอกสารแจ้งฯ”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทแม่รวมถึงบริษัทในเครือทั้งหลาย (“ที ซีเอฟหรือเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางโปรแกรมและร้านค้าของเรา (“บริการ”) และผ่านบริการที่ท่านจัดหาให้และสัญญาที่เราเข้าทำกับท่าน เอกสารแจ้งฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลนั้น และระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแจ้งฯ นี้ไม่ใช้บังคับกับบรรดาเว็บไซต์และบริการซึ่งแสดงหรือเชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ เว็บไซต์และบริการที่เรามีการจัดทำร่วมกับบรรดาหุ้นส่วนอื่น อาจแสดงหรือเชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวร่วม หรือคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แยกจากกันของหุ้นส่วนของเรา ที่เพิ่มเติมขึ้นจากเอกสารแจ้งฯ ของเรา อนึ่ง โดยไม่จำกัดนัยทั่วไปของข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที ซี เอฟ อาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านออกนอกประเทศไทย ในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้

การอ้างถึงคำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในเอกสารแจ้งฯ นี้ เป็นการอ้างถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นถูกนำไปประมวลผลโดยเรา หรือในนามของเรา ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเรา หรือในฐานะคู่สัญญาของธุรกรรม หรือคู่ความในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้และบุคคลที่เรา ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ายนี้

ข้อมูลประเภทใดที่ ที ซี เอฟ เก็บรวบรวม?
ที ซี เอฟ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเสนอหรือให้บริการแก่ท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล – ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ตัวอย่างลายมือชื่อ วันเกิด เพศ และข้อมูลในทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของท่าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ และรูปถ่ายของท่าน
 • ข้อมูลการติดต่อ – รายละเอียดการติดต่อส่วนตัวหรือด้านวิชาชีพ เช่น ตำแหน่งงาน นายจ้าง ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลด้านภาษีและการเงิน – หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ด้านการชำระเงิน
  ข้อมูลด้านธุรกรรม สิทธิประโยชน์และความชื่นชอบ – ความชื่นชอบด้านการตลาดและการสื่อสารของท่าน รางวัลและสิทธิประโยชน์จากบัตร ที ซี เอฟ ของท่าน และประวัติการซื้อสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลการสื่อสาร – ความเห็น คำร้องขอหรือคำร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ที ซี เอฟ เอบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ บันทึกการแชต
  ข้อมูลกล้องวงจรปิด – ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และร้านค้าของเรา
 • ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (geolocation) – เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่าน อาทิ ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งที่อยู่ที่แน่นอนของอุปกรณ์ของท่าน (เช่น ค่าละติจูดและลองจิจูดในระบบพิกัดจีพีเอส) หรือตำแหน่งที่อยู่โดยประมาณ (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ที่ไม่ละเอียดซึ่งประมาณค่าจากโปรแกรมที่ใช้ท่องอินเตอร์หรือเบราว์เซอร์ (Browser) หรือหมายเลขระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IP Address) ของอุปกรณ์)
 • ข้อมูลทางเทคนิค – หมายเลขระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IP Address) ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค และข้อมูลการล็อกอินที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ ที ซี เอฟ
 • ข้อมูลการกระทำผิดทางอาญา – ประวัติของท่านด้านการต้องโทษและการกระทำผิดทางอาญา
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ – สถานภาพทางร่างกายและจิตใจของท่าน (เช่น โรค ความพิการ ความเสี่ยงในการเกิดโรค ประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูลทางสรีรวิทยาหรือชีวการแพทย์)

การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์ของเรา อาจมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (Web Beacons) ต่าง ๆ ทั้งนี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์ของท่าน โดยคุกกี้ช่วยในการปรับปรุงไซต์และประสบการณ์การใช้งานไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลคุกกี้ในการวิเคราะห์ว่าพื้นที่และคุณสมบัติการทำงานส่วนไหนของไซต์ที่ได้รับความนิยม และใช้นับจำนวนการเข้าชมไซต์ของเรา ส่วนเว็บบีคอนเป็นภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจนำมาใช้ในไซต์ของเรา หรือในอีเมลของเรา ทั้งนี้เราใช้เว็บบีคอนในการส่งคุกกี้ นับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ วิเคราะห์การใช้งานและประสิทธิผลของแคมเปญทางการตลาด และใช้ระบุว่ามีการเปิดอ่านอีเมลและดำเนินการในอีเมลหรือไม่

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา อาทิ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล รวมถึงในกรณีซึ่งท่านเข้าร่วมในแคมเปญการตลาดของเรา และแจ้งให้เราส่งรางวัลให้แก่บุคคลอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้และบุคคลที่เรา ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ายนี้

เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อในลัทธิ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ เว้นแต่เป็นการจำเป็นในการดำเนินงานของเรา (รวมถึงการให้บริการแก่ท่าน) และเมื่อเรามีฐานทางกฎหมายที่สามารถกระทำได้ อนึ่ง ก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูล เราอาจปิดบัง ใส่แถบดำ หรือซ่อนข้อมูลของท่านในส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และไม่จำเป็นในการดำเนินงานของเรา ในการนี้เราไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง สร้างข้อมูลเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากท่านแต่ประการใด

ที ซี เอฟ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวม (Aggregated Data) หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Anonymized Data) ซึ่งไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง

เราอาจรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เกี่ยวกับท่านกับข้อมูลอื่นที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก

ในบางกรณี ที ซี เอฟ อาจรวมข้อมูลอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการนำข้อมูลอื่นมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคล เราจะถือว่าข้อมูลอื่นนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้? เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากท่านในฐานะที่ท่านเป็น (1) ลูกค้าของเรา (2) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับเหมา ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ บริษัทตัวแทนการตลาด สำนักงานกฎหมาย บริษัทนายหน้า บริษัทประกันภัย หรือผู้ค้า) (3) เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (4) เจ้าของที่ดิน (บุคคลในวรรค (1) (2) (3) และ (4) รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) หรือ (5) หน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้อมเกี่ยวกับบุคคลอื่นจากท่าน โดยที่บุคคลอื่นนั้นไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรา แต่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและคู่สัญญาของเรา เช่น บุคคลดังต่อไปนี้ของลูกค้าหรือคู่สัญญาของเรา
 • ผู้ถือหุ้น
 • กรรมการ
 • ผู้แทนทางกฎหมาย
 • ตัวแทน
 • ลูกจ้าง
 • พนักงานผู้ทำสัญญา
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมกับลูกค้านิติบุคคลของเรา และ
 • ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด (เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาดของเรา)

เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกกับเรา ดังเช่นตามตัวอย่างข้างต้น โปรดแจ้งแก่บุคคลที่ให้ข้อมูลว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น และแจ้งให้บุคคลนั้นศึกษาเอกสารแจ้งฯ ฉบับล่าสุดของเรา

เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่

 • บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับดูแล หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน
 • หน้าเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ของนิติบุคคลหรือลูกค้าวิชาชีพ หรือจากแหล่งที่มีข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเอง) และ
 • ข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากสื่อมวลชน

กรณีที่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้เรา

ในกรณีที่เรามีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดในสัญญาที่เราทำไว้กับท่าน (หรือดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับท่าน) แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้ทำ หรือจะเข้าทำกับท่าน ในกรณีดังกล่าว เราอาจต้องปฏิเสธที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้เราจะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณีเช่นนี้

ที ซี เอฟ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร?

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่มีฐานทางกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้

(ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับท่าน

 • ดำเนินการและจัดการการซื้อหรือการร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน
 • ลงทะเบียนและตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
 • จัดหาสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกในโครงการ ที ซี เอฟ รีวอร์ด
 • จัดหารางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
 • ดำเนินงานประจำวันของ ที ซี เอฟ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน (เช่น การเปิดบัญชีกับคู่สัญญา การทำคำสั่งซื้อ การจัดการชำระค่าเช่าร้านค้า ดำเนินการชำระเงินแก่คู่สัญญาปัจจุบัน ตรวจสอบอำนาจการอนุมัติของผู้มีอำนาจลงนาม และจัดเก็บหลักฐานประกอบการเข้าทำสัญญา)
 • ตอบข้อสอบถามของท่าน ดำเนินการกับคำร้องเรียนหรือคำร้องขอของท่าน หรือกระทำการอื่นเพื่อตอบสนองการสอบถามของท่าน และ
 • สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับไซต์หรือบริการของเรา หรือการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาของท่านกับเรา

(ข) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

 • ร่วมมือ และสื่อสารกับหน่วยงานผู้มีอำนาจ และปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานตามที่จำเป็น และ
 • ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งใช้บังคับกับเรา

(ค) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • การปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับลูกค้านิติบุคคล หรือผู้ให้บริการยิติบุคคล หรือดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของลูกค้านิติบุคคลหรือคู่สัญญานิติบุคคลของเราก่อนเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้
 • จัดการกับคำร้องเรียนหรือคำร้องขอของลูกค้า
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ที ซี เอฟ
 • ดำเนินงานประจำวันของที ซี เอฟที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา (เช่น การเปิดบัญชีกับคู่สัญญา การทำคำสั่งซื้อ การจัดการชำระค่าเช่าร้านค้า ดำเนินการชำระเงินแก่คู่สัญญาปัจจุบัน ตรวจสอบอำนาจการอนุมัติของผู้มีอำนาจลงนาม และจัดเก็บหลักฐานประกอบการเข้าทำสัญญา) และ
 • สื่อสารกับลูกค้านิติบุคคล หรือคู่สัญญานิติบุคคลของเรา เพื่อให้ที ซี เอฟให้หรือได้รับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือให้ลูกค้านิติบุคคลหรือคู่สัญญานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
 • การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงบริการของเราเพื่อช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันของเรา และในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของท่าน หรือให้มากกว่าความต้องการหรือความดาดหวังของท่าน
 • การควบคุมคุณภาพของบริการ
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอให้แก่สมาชิกของโครงการ ที ซี เอฟ รีวอร์ด
 • ทำการวิเคราะห์การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือ บริการของเราเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และ
 • ออกใบกำกับภาษีตามที่ท่านร้องขอ
 • เหตุผลด้านความปลอดภัย (เช่น ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดจะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันการเข้ามาในสถานที่ของเรา และพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจจับและป้องกันการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สนับสนุนงานความมั่นคง ความปลอดภัย และการสอบสวนภายใน สนับสนุนการสอบสวนอาชญากรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการซักซ้อมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย)
 • โดยทั่วไปรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้
 • ตรวจสอบข้อมูลดิบหรือข้อมูลซึ่งเราได้รับจากลูกค้านิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตลอดจนข้อมูลระบุตัวบุคคล อำนาจการอนุมัติ หรืออำนาจการกระทำการในนามของนิติบุคคลของท่านซึ่งเป็นลูกค้านิติบุคคลของเรา หรือคู่สัญญาอื่นในการเข้าทำสัญญากับเรา
 • ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ มาตรฐานหรือการบริหารจัดการภายในของ ที ซี เอฟ
 • ดำเนินการกับบริษัทประกันภัยเพื่อประเมินความเสียหายและการเยียวยา ในกรณีคำร้องเรียนของลูกค้า
 • รับคำปรึกษาจากสำนักงานกฎหมายภายนอก หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ และ
 • ก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ใช้สิทธิ หรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เหมาะสม และดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน

(ง) เพื่อเคารพการใช้สิทธิของท่านในกรณีที่เราขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลบางประเภท

 • ประมวลผลข้อมูลประวัติอาชญากรรม และข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมด้านความปลอดภัยและสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของเรา และ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลายหลาก ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเราได้นำเสนอแก่ท่าน แต่น่าจะสอดคล้องกับความสนใจของท่าน โดยการจัดทำรายการส่งเสริมการขายและการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับตัวท่านในส่วนที่เกี่ยวกับตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมของเรา ซึ่งเป็นผลมาจากการทำการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับตัวลูกค้า ทั้งนี้รวมถึงการให้ข้อเสนอร่วมของตราสินค้าหลายตรา หรือข้อเสนอจากบริษัทในเครือหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเรา ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เราจะจัดหาข้อมูลเฉพาะด้านแก่ท่าน และเสนอให้ท่านให้ความยินยอมกับการประมวลผลดังกล่าว

ที ซี เอฟ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่?

ที ซี เอฟ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด

 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในองค์กรของ ที ซี เอฟ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น บริการประมวลผลบัตรเครดิต ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินอื่น ๆ บริการฝากเว็บไซต์ (Website Hosting) บริการรับส่งอีเมลและไปรษณีย์ภัณฑ์ ผู้ให้บริการลูกค้าที่จัดจ้างจากบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัย สำนักงานกฎหมายภายนอก ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า สำนักไปรษณีย์หรือรับฝากเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูล) และกับบริษัทที่ช่วยเหลือด้านการทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล หรือบริษัทตัวแทนด้านการตลาด) ทั้งนี้บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานของตนในนามของที ซี เอฟ
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางประเภท (1) เมื่อได้รับการร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินตามกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานราชการ (2) เพื่อบังคับใช้สัญญา นโยบายองค์กร และข้อกำหนดในการใช้งานของเรา หรือ (3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ ที ซี เอฟ พนักงาน ลูกค้า พาร์เนอร์ของเรา (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ตัวแทน ลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ
 • หากท่านเข้าใช้งานบล็อกหรือบอร์ดพูดคุยทางออนไลน์อื่นบนไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านลงไว้ในไซต์ของเรา อาจมีการแชร์ออกไปยังผู้ใช้งานอื่น ๆ ในบอร์ดพูดคุยออนไลน์ และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ เข้าซื้อกิจการ จัดหาเงินทุน หรือจำหน่ายสินทรัพย์หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองหรือโอนสินทรัพย์ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเราแล้ว ธุรกิจของเราในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่ต่อเรา ในการรักษาความลับของข้อมูล และ
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้โดยตรง (เช่น ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือข้อมูลโดยรวม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ

เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยหรือไม่?

เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อยู่นอกประเทศไทย เพื่อส่งถึงบริษัทแม่และบริษัทในเครืออื่น ๆ ของเรา และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติในการให้บริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา)

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ส่งจากประเทศไทยไปยังอีกประเทศหนึ่ง จะกระทำต่อเมื่อเป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่รับข้อมูลซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยกำหนดว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังประเทศซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้กำหนดว่ามีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลในกรณีที่เป็นไปตามข้อยกเว้น (เช่น เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำไว้กับท่าน) หรือนำมาตรการคุ้มครองมาตรการใดมาตรการหนึ่งดังต่อไปนี้มาใช้เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses)
 • การใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules: BCRs) ซึ่งได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเพียงใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกประมวลผลภายใต้เอกสารแจ้งฯ นี้ ไว้เท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการกับเรา ทั้งนี้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ นี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น การปฏิบัติตามหน้าที่ในการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) หรือเพื่อการดำเนินการกับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการร้องขอด้านการกำกับดูแล (หากมี)

โดยหลักการแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของลูกค้าและ/หรือคู่สัญญา ส่วนใหญ่ของเรา จะจัดเก็บไว้ในระหว่างที่ยังมีสัญญาอยู่ และเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลังจากสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ตามบทบัญญัติโดยทั่วไปด้านอายุความภายใต้กฎหมายไทย

เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือในกรณีใดหลังจากเราไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบงานและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

ท่านมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมาย และที ซี เอฟ นำเสนอทางเลือกใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านบ้าง

เราเชื่อในการให้ท่านควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว

สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เราเปิดเผยวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับสำเนาฉบับเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งฉบับหรือมากกว่าที่ท่านขอรับจากเรา เราอาจคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการตามสมควรโดยสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สิทธิในการแก้ไข ท่านมีสิทธิได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โปรดทราบว่าสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านถูกลบไป เราจะพิจารณาแต่ละคำขออย่างระมัดระวังโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิค และหากเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทางเทคนิค ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรงด้วยวิธีการอัตโนมัติ

สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หากท่านยื่นคำคัดค้าน เราจะยังดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่เราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ สิทธิ และอิสรภาพของท่าน หรือในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ แล้วแต่กรณี

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา

สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเห็นว่า เรา รวมถึงพนักงานหรือผู้ให้บริการของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

ที ซี เอฟ นำเสนอทางเลือกหลายประการให้แก่ท่านในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่เราจะสื่อสารกับท่าน โปรดดำเนินการตามข้อแนะนำในการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารในอีเมลส่งเสริมการขายที่ส่งให้แก่ท่าน

หากท่านยกเลิกการรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายจากเรา เราอาจยังคงทำการสื่อสารในเรื่องที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายไปยังท่าน เช่น อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา

โดยปกติแล้วท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมค้นหาข้อมูลของท่านให้เตือนท่านหากมีการส่งข้อมูลคุกกี้ หรือเพื่อนำออก หรือปฏิเสธข้อมูลคุกกี้ โปรแกรมค้นหาข้อมูลแต่ละโปรแกรมนั้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดดูที่รายการ “ช่วยเหลือ” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการปรับแต่งการตั้งค่าข้อมูลคุกกี้ของท่าน หากท่านเลือกที่จะนำออกหรือปฏิเสธข้อมูลคุกกี้ การกระทำดังกล่าวอาจกระทบคุณสมบัติการใช้งาน หรือบริการบนไซต์ของเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อ บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด ชั้น 12, 16 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลจำเพาะบางประการจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อให้แน่ใจเรื่องสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือเพื่อใช้สิทธิประการอื่นของท่าน) นี่คือมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลดังกล่าว โปรดนำส่งไฟล์สแกน/สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนหากมีการร้องขอเอกสารดังกล่าว

ท่านจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือเพื่อใช้สิทธิประการอื่น) อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากว่าคำขอของท่านนั้นเป็นคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล ซ้ำซ้อน หรือเกินสมควร หรือเราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีดังกล่าวข้างต้น ตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ นอกเหนือจากสิทธิของท่านข้างต้นแล้วนั้น ท่านมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียน

ในกรณีที่ท่านเห็นว่า เรา รวมถึงพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามที่จะตอบสนองต่อคำร้องที่มีเหตุอันสมควรภายใน 30 วัน แต่บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้เวลาเกินกว่า 30 วันหากคำร้องของท่านนั้นมีความซับซ้อนหรือท่านยื่นคำร้องจำนวนมาก ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบและรายงานความคืบหน้าแก่ท่านเป็นระยะ

หากท่านเป็นผู้เยาว์?

เรายินดีเปิดรับทุกท่านเข้าเป็นลูกค้าผู้ทรงคุณค่าของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาว ที ซี เอฟ อย่างไรก็ตามหากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนเข้าใช้บริการของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์ในทางใด ๆ กับเรา ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร?

ที ซี เอฟ มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควร เพื่อให้มีความปลอดภัยด้านกายภาพ ด้านเทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

อนึ่ง แม้ว่าเราได้ดำเนินความพยายามตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีระบบข้อมูลหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ท่านมีความรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านของท่าน และรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สื่อสารของท่าน

การปรับปรุงเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้

เอกสารแจ้งฯ นี้มีผลใช้บังคับในวันที่ที่ระบุไว้ในตอนต้นของหน้านี้ เราอาจมีการปรับปรุงเอกสารแจ้งฯ นี้เป็นครั้งคราว

เราจะแจ้งกับท่านผ่านทางไซต์ของเรา หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ใช้ตามปกติของเราถึงการเปลี่ยนแปลงใดที่มีนัยสำคัญอันอาจกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอให้ท่านคอยตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งฯ นี้หรือไม่ โดยพิจารณาจากวันที่ของเอกสารแจ้งฯ นี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา

การติดต่อกับเรา

เรายินดีตอบรับคำถาม ความเห็น และความกังวลของท่านที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เอกสารแจ้งฯ นี้ ทั้งนี้ท่านอาจติดต่อกับเราที่ บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด ชั้น 12, 16 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

การตั้งค่าคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของเว็บไซต์ ในการกด “ยอมรับคุกกี้” ท่านได้ตกลงยอมรับ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล